Labours menneskerettighedspolitik

INTRODUKTION OG FORMÅL

DEFYs medarbejdere er af stor værdi og nøglen til vores succes. DEFY skal stræbe efter at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne kan udfolde deres potentiale i et åbent og inspirerende arbejdsmiljø. Vi skal fastholde et stærkt engagement i høje standarder, der leverer en retfærdig, respektabel og sikker arbejdsplads for alle medarbejdere i DEFY.

Formålet med denne politik er at definere de arbejds- og menneskerettighedsstandarder, som alle ansatte i DEFY er berettiget til, uanset hvilket land de arbejder i.

OMFANG

Denne politik gælder globalt for ledelsen, ansatte og kontraktansatte i alle enheder i DEFY.

Hvor DEFY deltager i eksisterende joint ventures som en ikke-kontrollerende aktionær, skal den eller de andre aktionærer gøres specifikt opmærksomme på betydningen for DEFY af politikken og skal opfordres til at anvende den samme politik eller en lignende standard på joint venturet. . For påtænkte nye minoritetsjoint venture-samarbejder skal DEFY bestræbe sig på at forpligte den eller de andre aktionærer til at vedtage politikken eller en lignende standard for joint venturet.

KRAV

1. IKKE-DISKRIMINERING

1.1. DEFY tolererer ikke nogen form for diskrimination mod vores medarbejdere baseret på race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden opfattelse, kaste, national eller social oprindelse, ejendom, fødsel, fagforening, seksuel orientering, alder, handicap eller andre kendetegn.


1.2. Alle ansættelsesrelaterede beslutninger, fra ansættelse til opsigelse og pensionering, skal udelukkende være baseret på lovlige, ikke-diskriminerende kriterier.

2. Tvangsarbejde

2.1. DEFY tolererer ikke nogen form for tvangsarbejde, herunder tvangsarbejde, kontraktarbejde og slavearbejde eller menneskehandel. Arbejdstagere skal have lov til at bevæge sig frit rundt og forlade deres arbejdsplads, når deres arbejdstid ophører.

3. BØRNEARBEJDE

3.1. DEFY tolererer under ingen omstændigheder ansættelse af børnearbejde. Minimumsalderen for fuldtidsbeskæftigelse skal være 15 år eller den lovlige minimumsalder for ansættelse i henhold til gældende lov, alt efter hvad der er højere. Hvor den gældende lokale minimumsarbejdsalder er 14 år i overensstemmelse med undtagelser for udviklingslande, vil denne lavere alder være gældende. DEFY må ikke ansætte medarbejdere under 18 år til stillinger, der kræver farligt arbejde, der kan bringe sundhed, sikkerhed eller moral i fare.

4. FORENINGSFRIHED OG KOLLEKTIVA FORHANDLINGER

4.1. DEFY skal respektere medarbejdernes rettigheder til at danne, tilslutte sig eller ikke tilslutte sig en fagforening eller anden organisation efter eget valg og til at forhandle kollektivt til støtte for deres fælles interesser uden frygt for straffehandlinger såsom intimidering, chikane eller opsigelse af ansættelsesforhold.

5. Chikane

5.1. DEFY skal beskytte arbejdere mod enhver form for fysisk, verbal, seksuel eller psykisk chikane, mobning, misbrug eller trusler på arbejdspladsen fra enten deres kollegaer eller ledere.

6. ARBEJDSTIDER, YDELSER OG LØNNINGER

6.1. DEFY skal overholde de strengere gældende love eller branchestandarder vedrørende mindsteløn, arbejdstid, overarbejde og fordele.

6.2. Medarbejdere må ikke pålægges at arbejde mere end 60 timer om ugen, inklusive overarbejde, på regelmæssig basis (eller mere end grænserne for almindelig arbejdstid og overarbejde tilladt i lokale love og regler).

6.3. Løn for overarbejde skal udbetales i lovligt betalingsmiddel med jævne mellemrum. Lønfradrag som en disciplinær foranstaltning må ikke tillades, medmindre det er fastsat i national lovgivning. Medarbejdere skal have ret til mindst én fridag ud af syv, og skal have rimelige pauser under arbejdet og tilstrækkelig hviletid mellem vagterne.

6.4. DEFY skal være forpligtet til løbende at udvikle medarbejdernes færdigheder og evner og give muligheder for karrierefremgang.

6.5. I tilfælde af større fyringer skal DEFY som minimum opfylde gældende love og branchestandarder.

7. FORLAD

7.1. DEFY skal sikre, at alle medarbejdere har ret til sygeorlov og årlig ferie, samt forældreorlov for medarbejdere, der skal passe et nyfødt eller nyadopteret barn i henhold til national lovgivning. Medarbejdere, der holder sådan orlov, må som følge heraf ikke stå over for afskedigelse eller trussel om afskedigelse.

8. MEDARBEJDERAFTALER/BREV

8.1. Alle medarbejdere skal have en skriftlig, forståelig og juridisk bindende ansættelseskontrakt/brev.